Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Jiujiang Yongxin Can Equipment Co., Ltd

Antai Road #05, Automobile Industrial Zone, Economic Development District, 332000 Jiujiang China

Aerosol Can Progressive Die Set

Aerosol Can Progressive Die Set

  • Product Name: Aerosol Can Progressive Die Set

  • Model: Tailor-Made

  • Operation: N/A

  • Application: Aerosols Cone & Dome Progressive Making

  • Can size: Various

  • CPM: Tailor-made Dependent

 

 

Product Enquiry

SSL Secure Connection